Det finnes mer enn 240 indianergrupper (eller urfolk) i Brasil.

Til sammen er de mer enn 800.000 personer.

Photo: Camila Gauditano, 2001.
Photo: Camila Gauditano, 2001.

De fleste indianerne bor i urfolksterritorier og resten bor i byer rundt omkring i landet.

Indianerne i Brasil snakker omtrent 180 forskjellige språk.

Da portugiserne kom til Brasil var mangfoldet av indianske kulturer og språk mye større.

Studier viser at det var mellom to og fire millioner indianere i Brasil på begynnelsen av 1500-tallet. De tilhørte over tusen folkeslag og snakket mer enn tusen forskjellige språk.

Vil du lære mer om navnene til urfolksgruppene som bor i Brasil, hvor i landet de bor og hvor mange de er i dag?

Her finner du svar.

Hvor kommer ordet indianer fra?

 

Ordet indianer er et resultat av at de første kolonisatorene tok feil. Da de kom til Amerika trodde de at de hadde kommet til India, og derfor kalte de menneskene de møtte for indianere.

I Brasil brukes ordet indianer som synonym for urfolk. Urfolk betyr ”den opprinnelige befolkningen i et område som senere er blitt erobret og kolonisert av andre folk”.

Tidligere brukte man også uttrykk som ”de ville” eller ”villmenn” om indianerne. Det betyr mennesker som er primitive, usiviliserte og ondskapsfulle. Det er helt feil å bruke slike uttrykk, for de er ikke gode beskrivelser av verken indianere eller deres kulturer.

Hva gjør deg til indianer?

 

En indianer er en person som selv føler at han eller hun tilhører et indiansk samfunn, og som blir oppfattet av samfunnet som medlem av det.

Hva er et indiansk samfunn?

 

Det er en gruppe mennesker som:

  • er slektninger eller naboer
  • er etterkommere av folk som bodde i området før europeerne kom
  • lever på en måte som stammer fra levesettet og kulturene til de opprinnelige folkegruppene i Amerika.

Er alle indianere like?

 

På en måte kan vi si at alle indianere er like. Når vi snakker om indianere, snakker vi om grupper som selv oppfatter at de har likhetstrekk. Disse likhetstrekkene gjør at ulike indianergrupper i noen situasjoner identifiserer seg med hverandre og til og med snakker om hverandre som om de var like.

Men om vi sammenlikner en urfolksgruppe med en annen ser vi at alle indianere ikke er like. Det kommer an på hvordan du ser på det.

Hva er urbefolkning?

 

Urbefolkning er folkegrupper som stammer fra de første menneskene som bodde i en bestemt region.

Det området som senere er blitt kjent som Brasil har vært bebodd av slike folkegrupper i 12.000 år.

Hva har alle indianere i Amerika til felles?

 

I tusenvis av år levde folkegruppene i Amerika side om side. De delte kunnskap og erfaringer og hadde kontakt gjennom å bytte ulike varer mellom seg. Slik fikk de en del felles kjennetegn.

Disse kjennetegnene gjør at vi på engelsk kan bruke et uttrykk som amerindian for å snakke om alle indianerne i Nord-Amerika, Mellom-Amerika og Sør-Amerika.

Historien til alle de indianske folkene er preget av koloniseringen. Europeerne koloniserte Amerika med vold. Undertrykking ble en del av livet til indianerne.

Som et resultat av denne volden ble mange folkegrupper helt utryddet. Hele den indianske befolkningen ble mye mindre, og indianerne mistet jorda de levde på. Kulturen og identiteten til indianerne ble undertrykt og sett ned på. Dette skjedde beklageligvis med alle indianerne i Amerika.

På grunn av disse fellestrekkene føler indianere i Amerika seg forskjellig fra ikke-indianerne. De bruker ofte ordet ”hvit” når de snakker om personer som ikke er indianere.

Hvilke andre forskjeller er det mellom hvite og indianere?

 

Indianerne var de første innbyggerne i det landområdet som senere skulle bli kalt Brasil. Indianernes historie er derfor veldig forskjellig fra erfaringene til de folkegruppene som kom etter år 1500.

Photo: Eduardo Viveiros de Castro
Photo: Eduardo Viveiros de Castro

Får å lære mer om den historien, se Før portugiserne. Indianerne skiller seg også fra de hvite ved måten de tenker på og ved måten de forholder seg til naturen på. Urfolk har alltid visst hvordan de kan bruke naturressursene uten å ødelegge dem, for deres levesett avhenger av naturen. Det er fra naturen de høster mat, medisiner og de råvarene de trenger for å bygge hus og så videre. Derfor kjenner de i detalj de områdene de bor i.

ISA Archive
ISA Archive

De hvite ødelegger ofte naturen rundt seg. De hogger ned trærne for å selge tømmer. De forurenser elvene med søppel fra fabrikkene. Alt uten å tenke på hvordan det skader naturen og livet i framtida.

Se videoen Pajerama!

Dette er en animasjonsfilm av Leonardo Cadaval. Den får oss til å tenke på hvor forskjellig indianere og hvite forholder seg til naturen. For å lære mer om hvordan indianere forholder seg til naturen rundt seg, se Hvor bor de? og Å leve med naturen.

Hva skjer med indianere som er mye sammen med hvite?

 

Vil indianere fortsatt være indianere hvis de er mye sammen med hvite? Ja! Selv om indianere begynner å bruke ting som gryter, klær og datamaskiner er de fint i stand til å bevare sin identitet som indianer. De vil fortsatt se på seg selv som forskjellige fra andre og bevare sin egen kultur. Det som gjør en person til indianer er ikke hvordan han eller hun ser ut. De avhenger av om personen føler seg som indianer og om samfunnet personen lever i oppfatter ham eller henne som indianer – slik du leste ovenfor.

Hva er identitet?

 

Vi kan bruke ordet identitet for å se forskjeller mellom grupper eller personer. Indianere, for eksempel, oppfatter seg som forskjellige fra resten av det brasilianske samfunnet. Det gir dem en felles identitet. Samtidig føler ikke-indianere seg forskjellig fra indianere. Indianere og ikke-indianere er derfor grupper med forskjellig identitet.

Hvem er "de hvite"?

 

I mange situasjoner ser ikke-indianere på seg selv som like. For eksempel kan franskmenn og engelskmenn kalles europeere, i motsetning til afrikanere, søramerikanere eller andre. Men franskmenn og engelskmenn er veldig forskjellige seg i mellom. De snakker ulike språk og de har forskjellige feiringer, tradisjoner og vaner. Til tross for dette har historien til disse folkegruppene likhetstrekk. De kommer fra samme region og de har mange felles kjennetegn. Derfor kaller vi dem ofte ”europeere”, selv om de er svært forskjellig fra hverandre.

Sånn er det også i Brasil. Brasilianere har forskjellig opprinnelse. Noen er etterkommere av folk som kom fra Afrika, andre er etterkommere av europeiske innvandrere (portugisere, italienere tyskere, osv.) og noen har asiatisk opprinnelse (japanere, kinesere, koreanere, osv.). Vi kan også si at det er forskjeller mellom personer som ble født i ulike landsdeler, som de fra nordøst, de fra sør og de fra nord.

I dette eksemplet har vi sett at de som indianerne kaller "hvite" inkluderer mennesker med svært forskjellig opprinnelse og kultur. Derfor er det beste ordet om alle de forskjellige menneskene som ikke er indianere nettopp "ikke-indianer".

Er alle indianere forskjellige fra hverandre?

 

Ja. Hver eneste indianergruppe (eller urfolk) har sine egne tradisjoner og kulturer. De har en unik historie, sin egne skikker og kunnskaper.

Til tross for likhetstrekkene vi kan se mellom ulike indianergrupper, er de selv veldig klar over forskjellene. De legger merke til de særegne kjennetegnene ved hver gruppe.

Derfor kan vi ikke si at det finne én felles "indiansk kultur". Hvert eneste samfunn har sin måte å være på.

Det finnes mange indianske kulturer.

For å bli kjent med de mange indianske kulturene som finnes i Brasil, sjekk Slik lever de og gå inn og spill i Den virtuelle landsbyen!

Kilder til mer informasjon

 

 

  • Índios no Brasil (2007), Julio Cezar Melatti.